Torsdag 12. september 2019 Lederen

Systemsvikt

• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private, og i disse har i snitt 13 prosent av barna med innvandrerbakgrunn. I de kommunale barnehagene er andelen 31 prosent. Dessuten har private barnehager færre barn med foreldre på sosialhjelp og færre med en funksjonshemmet forelder. Familiene med unger i private barnehager har også 30 prosent høyere inntekt, fedrene har lenger utdanning og færre av dem har droppet ut av skolen. Det er med andre ord et stort sosialt skille mellom unger som går i kommunale og private barnehager.

• Slike systematiske skiller er et stort problem, fordi barnehagen er et av de viktigste stedene integrering foregår. Her praktiserer barna språk og møter folk med annen sosial og kulturell bakgrunn, og det er her også foreldre møtes. Når barnehager som ligger rett i nær­heten av hverandre, har store forskjeller i andel med minoritetsbakgrunn og økonomisk vanskeligstilte, blir barnehagen i stedet et sted som segregerer. Til tross for felles søkesystem i bydelene, står private barnehager relativt fritt til å ta inn barna de vil. De har rett og slett muligheten til å ta inn barn som gjør hverdagen enklere. En del krever også ekstra kostpenger, som gjør dem mindre aktuelle for foreldre med dårlig råd.

• Alle barnehager bør bestrebe seg på å være trygge og gode steder for lek og læring. Men alle som har jobbet med barn, vet at det kan bidra positivt at barna har blandet bakgrunn. En stor overvekt av minoritetsspråklige barn krever for eksempel et mer omfattende arbeid med begrepslæring. Gjennom kvalitetstester som foreldreundersøkelsen forsterkes dessuten skillene, fordi mindre opphoping av sosiale problemer gir rom til andre aktiviteter. Slik skapes A- og B-barnehager. Høyresida vil lappe på feilene i systemet med blant annet tidlig språktesting. Det er langt mer effektfullt å gjøre noe med selve systemet.