Torsdag 3. oktober 2019 Lederen

Tautologi

• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere er fra tid til annen inhabile. Kommisjonen søker å løse disse problemene med et eneste stort grep: Nedleggelse av to tredeler av landets tingretter. Noen underavdelinger skal opprettholdes, men de kan sikkert nedlegges administrativt ved et seinere høve.

• Å slå fast at mindre domstoler har færre dommere enn større er tautologi – en selvfølgelighet som uansett er sann. Det er like sant som at Klassekampen har færre redaksjonelle ressurser enn Aftenposten, eller at det er færre som handler på Joker Skaland på Senja enn på CC Vest i Oslo. Forskjeller i størrelse vil alltid forekomme, uansett hvor mye du sentraliserer. Selv det juridiske miljøet i Oslo blir smått sammenliknet med Manhattan. De fleste problemene kommisjonen påpeker vil være dere uavhengig av domstolenes størrelse. Også i Oslo tingrett er dommere fra tid til annen inhabile, og det dømmes vilkårlig. Spørsmålet er om svakheter kan utbedres også innenfor en desentralisert tingrettsstruktur. Kanskje er det også noen verdifulle erfaringer dommere i de mindre tingrettene kan gi til jurister i de større miljøene?

• Det er et gjenkjennelig mønster bak utnevnelsen av denne typen «ekspertutvalg». Ingen fra de berørte tingrettene sitter i utvalget, og kommisjonen har ikke tatt seg bryet med å reise rundt for å snakke med folk. Konklusjonen synes å være gitt på forhånd. Vi er også inne i en farlig utvikling når denne typen utvalg får legge premissene for samfunnsutviklingen. Hva betyr det for landet når lokalsamfunn tappes for arbeidsplasser for høyt utdannete og akademikere, og disse samles i de større byene? Og så et gratis råd til slutt: Når kommisjonen mener det er en skam og en fare for rettssikkerheten at det ikke gjøres lydopptak i norske rettssaler, er løsningen på det å kjøpe inn opptaksutstyr – ikke å sanere to tredeler av landets tingretter.