Fredag 25. oktober 2019 Lederen

Ubalanse

• Hovedmålene for norsk landbrukspolitikk er matvaresikkerhet, selvforsyning, bærekraftig drift over hele landet og utnyttelse av begrensede jordbruksareal. Klimatiske forhold, topografi og generelt høyt kostnadsnivå gjør at land­bruket har små muligheter til å konkurrere på like vilkår med storprodusenter fra andre land. Det er derfor enighet om at landbruket må ha beskyttelse i form av tollvern og subsidier. Ettersom bøndene får offentlig støtte, produserer de i liten grad for eksport. Stikk i strid med målsettingene for landbrukspolitikken har Norge gjennom EØS-avtalens artikkel 19 forpliktet seg til liberalisering av handelen med landbruksvarer med EU, selv om Norge ikke er en del av EUs marked for landbruksvarer eller underlagt EUs landbrukspolitikk.

• Selv om EØS-avtalen forplikter oss til handelsliberalisering, er det en klausul i avtalen som beskytter norske interesser. Der heter det at endringer skal skje innenfor den enkeltes landbrukspolitikk og på «gjensidig fordelaktig basis». Likevel har importkvotene fra EU økt betydelig ved hver forhandling. En gjennomgang Stortingets utredningsseksjon har gjort for SV, tidligere omtalt i Nationen, viser at utviklingen i handelen med landbruksvarer på ingen måte har vært gjensidig fordelaktig. I 2018 importerte Norge jordbruksvarer for 66,5 milliarder, det meste fra EU, en økning fra 16,6 milliarder i 2000.

• En utredning fra Agri Analyse bekrefter inntrykket av at forhandlingene med EU ikke har vært i samsvar med EØS-avtalens intensjon om fordel for begge parter. EU har fått store kvoter av høy økonomisk verdi som utnyttes fullt ut, mens Norge har små kvoter av lav økonomisk verdi som vi ikke har mulighet til å utnytte. Det har ført til ekstrem ubalanse. EU har gjennom de framforhandlede avtalene fått en urimelig fordel på bekostning av norske interesser. Det har ført til at målene for landbrukspolitikken er undergravd. Norsk landbruk er avhengig av at utviklingen snus. Norge må derfor utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å begrense handelsliberaliseringen og beskytte importvernet.