Fredag 22. november 2019 Politikk

SV mener at arbeidsminister Anniken Hauglie har brutt Stortingets informasjonsplikt i Nav-saken:

Fikk vite om Nav-dom i 2018

I HARDT VÆR: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fikk i går tilsendt nye spørsmål fra Stortingets kontrollkomité som jobber med å komme til bunns i Nav-skandalen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

NY INFO: Anniken Hauglie (H) sa til Stortinget at hun først etter sommeren i år fikk beskjed om omfanget av uriktige Nav-dommer. En e-post viser at hun ble varslet allerede i fjor.

NAV

Da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 5. november redegjorde om Nav-skandalen i Stortinget, sa hun at Arbeids- og sosialdepartementet først 30. august i år ble informert av Nav om at feiltolkning av regelverket også gjaldt langvarige utenlandsopphold – og dermed at folk hadde fått uriktige straffedommer og store tilbakekrevingssaker mot seg.

Ifølge Hauglie hadde departementet før 30. august 2019 kun fått informasjon fra Nav om at feiltolkning av regelverket gjaldt saker av korte opphold av «få ukers varighet».

Nav-skandalen:

• Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden 2012.

• Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, hvorav 36 er ubetingede fengselsdommer.

• Ifølge VG skrev Arbeidsdepartementet i en e-post at Nav ikke trenger å gjennomgå saker tilbake i tid, tre måneder etter at det ble kjent med at Nav feiltolket regelverket for trygd i EØS-land. Nav-direktør Sigrun Vågeng avviser at Nav visste om at folk satt uskyldig fengslet allerede i februar i år.

E-post fra november 2018

Nye dokumenter som er sendt fra Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viser derimot at av Nav allerede 27. november 2018 sendte en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet om tolkningen av regelverket i en sak som gjaldt lengre utenlandsopphold.

Nav hadde i en sak krevd å få tilbakebetalt 180.000 kroner fra en kvinne som hadde oppholdt seg i andre EØS-land fire ganger mellom 2010 og 2013, samtidig som hun fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger.

«Nav kontroll har innhentet opplysninger som viser at den ankende part har oppholdt seg i utlandet i lengre perioder uten å ha søkt Nav om det på forhånd», heter det i e-posten.

Frikjent

To av kvinnens reiser var korttidsopphold på henholdsvis sju og tolv dager, mens de to andre reisene var langtidsopphold på henholdsvis to og fem måneder. Trygderetten forkastet Navs tilbakebetalingskrav og frikjente kvinnen med bakgrunn i EØS-regelverket.

I kjennelsen gjør ikke Trygderetten noe skille mellom langvarige og kortvarige opphold i andre EØS-land.

Hele kjennelsen fra Trygderetten ble oversendt departementet sammen med en henvendelse fra Trygderetten om å forelegge tolkningen av artikkel 21 for Efta-domstolen.

«Som sagt henger sakene tett sammen, og jeg setter pris på en tilbakemelding om dette er noe dere ønsker forelagt dere for vurdering eller om dere for øvrig har noen tanker rundt problemstillingen», skriver Nav til departementet i e-posten fra 27. november 2018.

I etterkant har minst sju personer fått uriktige dommer mot seg, ifølge Riksadvokaten. I tillegg kan det være ytterligere tre uriktige dommer.

– Alarmen burde gått

SV raser over de nye opplysningene i saken. Freddy Øvstegård, SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at statsråden har et massivt forklaringsproblem.

– Hauglie sa til Stortinget at Nav og departementet kun hadde hatt kontakt om kortvarige, midlertidige opphold. Denne e-posten viser at det ikke stemmer, fordi saken gjelder et langvarig, midlertidig opphold, sier Øvstegård.

– Hauglies forklaring rakner når departementet hennes fikk vite om et langvarig opphold i november i fjor.

Brudd på informasjonsplikt

E-posten fra november er nok til å slå fast at Hauglie feilinformerte Stortinget i sin redegjørelse 5. november, mener SV.

– Hauglie har feilinformert Stortinget. Så vidt det er mulig å se, har Hauglie brutt informasjonsplikta overfor Stortinget i en massiv skandale. Det svekker tilliten til departementets håndtering av saken betydelig, sier Øvstegård.

Om det skulle vise seg at Hauglie selv ikke har hatt kjennskap til e-posten, er det fortsatt hun som har ansvaret, sier Øvstegård.

– Stortinget kjenner kun statsråden. Det er statsråden som står ansvarlig for det som blir gjort i departementet. For vår del spiller det ingen rolle hvor informasjonen gikk internt i departementet, så lenge de fikk opplyst at dette gjaldt et langvarig, midlertidig opphold.

Hauglie står på sitt

Klassekampen har spurt statsråd Anniken Hauglie om hvorfor hun i redegjørelsen sa at hun først ble informert i brev fra Nav 30. august og 2. september, når denne e-posten viser at problemet med langvarige opphold ble tatt opp med departementet allerede i 2018. Avisa har også bedt Hauglie svare på om hun står ved redegjørelsen hun ga til Stortinget 5. november.

Hauglie har ikke svart på spørsmålene, men Klassekampen har fått tilsendt følgende kommentar fra statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet:

«Som statsråden opplyste om i redegjørelsen til Stortinget, fikk departementet en uformell henvendelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 27. november 2018. I henvendelsen opplyses det om at Trygderetten vurderte å forelegge spørsmålet om trygdeforordningens artikkel 21 også omfatter kortvarige opphold for Efta-domstolen.»

I Hauglies redegjørelse til Stortinget den 5. november ble e-posten fra Nav den 27. november 2018 omtalt som en «uformell henvendelse» i forbindelse en vurdering om å forelegge spørsmålet for Efta-domstolen. Hauglie sa ingenting om at e-posten også omhandlet en kjennelse fra Trygderetten om langtidsopphold.

Einan står fast på at departementet først forsto omfanget av Nav-skandalen i sommer:

«Det var først 30. august og 2. september 2019 at departementet ble gjort kjent med at saken var langt mer alvorlig og omfattet det vi nå forstår som lange opphold. Direktoratet skrev da i e-poster til ASD at det er stor risiko for at det er flere som har fått til dels store tilbakebetalingskrav og uriktige straffedommer mot seg», skriver Einan.

«Direktoratet påpekte samtidig at dette var noe de ikke hadde orientert departementet om tidligere. Vi har satt ned et uavhengig granskingsutvalg, som skal komme til bunns i saken. Statsråden har hele tida tatt høyde for at granskingen kan vise at departementet burde stilt flere spørsmål på et tidligere stadium.»

politikk@klassekampen.no