Tirsdag 26. november 2019 Lederen

Nav-debatt

• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller skadet, blir du kompensert for lønna som forsvinner. Så viser det seg likevel at det ikke er så enkelt. Syke mennesker som ikke får arbeidsavklaringspenger lenger, men som heller ikke får uføretrygd, blir sittende helt uten noen kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt. Dermed står de på bar bakke. For å få sosialhjelp må de først selge eiendeler, og dermed blir de enda fattigere enn de allerede er.

• Nav-skandalen har synliggjort hvordan syke mennesker har blitt sanksjonert hardt for brudd på Navs retningslinjer. I de tilfellene som nå skal gjennomgås på nytt, har sanksjonene vært i strid med EU-lovverket og dermed også vært ulovlige i Norge. Men bak selve Nav-skandalen ligger alle de andre sakene, som ikke er mindre skandaler for samfunnet vårt og folk som blir syke. De handler om den delen av trygdesystemet som håndheves i tråd med både norsk lov og EU-loven. Mange av dem som det siste året er intervjuet om kuttene i arbeidsavklaringspenger og fjerningen av muligheten for å få midlertidig uføretrygd, forteller at de trodde de ville få penger om de ble syke. Så viser det seg at det er langt fra så enkelt i dag.

• Det er på høy tid at trygdesystemet kommer høyere opp på den politiske dagsordenen. For det første fordi det er vårt sosiale sikkerhetsnett, og dersom det uthules, står vi igjen med et helt annet og langt hardere samfunn. For det andre utgjør trygdeutbetalingene en stor del av offentlige budsjetter. Dessuten er trygd også et klassespørsmål: Helse og sykdom henger sammen med sosial bakgrunn og muligheter på arbeidsmarkedet. Derfor slår sanksjoneringen av trygdemottakere så skeivt ut. De fattigste med mest prekære jobber rammes i større grad av nedskjæringer enn andre. Det er grunn til å håpe at tidas skriverier om Nav og trygdemottakere fører til fornyet debatt og politikk på trygdefeltet.