Tirsdag 3. desember 2019 Kultur og medier

Lokale kulturbygg er blant taperne når regjeringen fordeler tippemidlene på stadig flere formål:

Breddekulturen taper

TAPER: Generalsekretær Kai Roger Vatne i Noregs Ungdomslag er misfornøyd med fordelingen av kulturmidlene. – De små kulturbyggene blir tapere, sier han.

SV anklager regjeringen for å ofre breddekultur og frivillighet når overskuddet fra Norsk Tipping blir fordelt. Nå krever partiet opprydding.

Tippemidler

I 2018 endte Norsk Tipping med et årsresultat på 5,5 milliarder kroner, det største overskuddet noensinne i selskapets historie. Overskuddet blir fordelt etter den såkalte tippenøkkelen mellom idrett, kultur og samfunnsnyttige organisasjoner.

Men selv om det totale penge­drysset øker fra år til år, er det blitt stadig flere om beinet. Ifølge en rapport fra Kulturalliansen om den historiske utviklingen av tippenøkkelen, er kulturmidlene blitt spredd på stadig flere formål etter at Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013.

Freddy André Øvstegård, kulturpolitisk talsperson i SV, mener kulturminister Trine Skei Grande «misbruker» tippe­midlene.

– Det verste eksempelet er regjeringens gaveforsterk­ningsordning, som i seg selv er en veldig tvilsom ordning hvor staten gir pengegaver til det private næringslivet, sier Øvstegård.

I år fikk gaveforsterk­ningsordningen 70 av totalt 805 millioner tippekroner som gikk til kulturformål.

Tippenøkkelen:

• Overskuddet fra Norsk Tipping blir fordelt til kultur, idrett og humanitære organisasjoner.

• I 2012 ble den såkalte tippenøkkelen endret. Kulturformål og humanitære organisasjoner får 18 prosent hver, idrett 64 prosent.

• I år ble det delt ut 805 millioner kroner til kultur­formål via tippenøkkelen.

Må hente fram tombolaen

Før 2014 gikk hele den andelen som var satt av til kultur, til tre formål: Den kulturelle skolesekken (DKS), Frifond, en støtteordning for barne- og ungdomskultur, og til kulturbygg.

I dag får helt nye formål én tredel – totalt 260 millioner – av kulturpotten.

Noregs Ungdomslag har fått merke dette på kroppen. De organiserer en rekke ungdomslag rundt om i landet, og har helt siden slutten av 1800-tallet arbeidet for å skaffe norske lokalsamfunn forsamlingslokaler.

– Vi har rundt 350 små og store ungdomshus stående rundt om i landet. Noen av dem er fra 1800-tallet, de er fremdeles i bruk og har en viktig funksjon i lokalmiljøet, men vi sliter med å skaffe penger til vedlikehold og nødvendige oppgraderinger, sier generalsekretær Kai Roger Vatne.

I dag ligger det 56 millioner kroner til regionale kulturbygg i tippemiddelpotten, mot 135 millioner i 2013.

En stor del av midlene går til kommunale og fylkeskommunale bygg, påpeker Vatne.

– Svært lite av dette går til kulturbygg som drives av frivillige organisasjoner. De små kulturbyggene blir tapere, og det finnes ikke andre steder hvor vi kan søke om penger til vedlikehold.

Vatne forteller at Noregs Ungdomslag må hente fram tombolaen og satse på at folk stiller opp på dugnad når bygg skal pusses opp.

– Dersom vi skal klare å opprettholde aktiviteten i disse husene, forutsetter det at folk i lokalmiljøet selv kan spytte i penger. Bare det å skifte tak på et bygg koster flere hundre tusen, sukker Vatne.

Vil øremerke midler

Freddy André Øvstegård i SV mener Kulturdepartementet under Erna Solbergs regjeringstid har brukt tippemidlene som salderingspost ved å overføre poster fra stats­budsjettet til tippenøkkelen.

Når kulturkomiteen på Stortinget i dag leverer sin innstilling til neste års statsbudsjett, legger SV fram et forslag om en ny forskrift som skal øremerke tippemidlene til den breie kulturfrivilligheten.

Samtidig vil partiet sørge for at kulturfrivilligheten i de to neste årene får et løft på 200 millioner kroner via spilloverskuddet fra Norsk Tipping.

På lista over formål som bør overføres til statsbudsjettet, trekker Øvstegård fram prosjekt- og utviklingsstøtte til arkiv, bibliotek og museum.

– Kulturminister Trine Skei Grande skryter gjerne av den frivillige kulturen, men er ikke villig til å finansiere den. Alle de nye formålene som er kommet til, har ført til mindre penger til den breie kulturfrivilligheten og den lokale grunnmuren, sier Øvstegård.

Ber SV ta en titt i speilet

Statssekretær Jan Christian Kolstø i Kulturdepartementet mener SV bør ta seg en titt i speilet.

– Det stemmer ikke at flyttingen har svekket finansieringen av det frivillige kulturlivet på bekostning av det profesjonelle. Hvis man ser på finansieringen over statsbudsjettet og spillemidlene under ett, så har bevilgningene til det frivillige kulturliv økt vesentlig fra 2013 og til i dag, sier Kolstø.

Han viser til at det i 2013 ble fordelt 500 millioner kroner fra spillemidlene til kulturformål, mot over 800 millioner kroner i år.

I tillegg påpeker Kolstø at det frivillige kulturlivet blir støttet gjennom momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Bevilgningene her er økt med 850 millioner kroner siden 2013.

– Det er altså ikke slik at spillemidlene er det eneste virkemiddelet her. Diskusjonen bør ikke handle om hvordan man finansierer, men at man finansierer. På dette området har denne regjeringen virkelig levert, mener Kolstø.

SV regner med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget, men forslaget om å øremerke tippemidlene som skal gå til kultur til breddekultur og frivillighet, ligger ikke an til å få flertall.

SVs Freddy André Øvstegård ser lenger fram, mot stortingsvalget i 2021. Da kan det også tenkes at SV vil foreslå å endre dagens fordelingsnøkkel, slik at kultur får en større andel av tippemidlene.

– Det er helt nødvendig å rydde internt i fordelingen mellom kulturformål først. Å endre tippenøkkelen mellom kultur og idrett kan bli neste skritt, sier han.

kultur@klassekampen.no

Freddy André Øvstegård