Fredag 6. desember 2019 Lederen

Skolestruktur

• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å beholde dagens ordning, hvor fylkene selv avgjør hvordan inntakssystemet skal være. Det har over flere år vært sterk politisk uenighet om hvordan inntaket til videregående skole skal se ut, og særlig i de store byene har ordningene skiftet etter hvert som fylket skifter politisk farge. Det vil det nå bli slutt på. Regjeringen har sendt ut to modeller for karakter­basert opptak til videregående opplæring på høring, og med KrFs tilslutning er det klart at en av dem vil gå gjennom i Stortinget.

• Særlig i Oslo vil et slikt vedtak bli møtt med sterk misnøye. Det rødgrønne byrådet med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i spissen har nylig satt ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan endringer i inntaksordningen for videregående skole vil slå ut. Utvalget skal levere sitt forslag i januar 2020. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er de store skeivhetene i Oslo-skolen, som forsterker byens klassedeling. Finansieringsmodellen har også gjort at de skolene som har flest elever som faller fra i løpet av et skoleår, får til dels mye mindre penger fra kommunen. Det er de samme skolene som har lave karaktersnitt og svært få elever som har søkt seg til skolen. De har altså ikke fått velge fritt, slik Høyre liker å framstille det.

• Det spørs om ikke Høyre har sett seg blind på striden om Osloskolen når de nå innfører sitt såkalte frie skolevalg i alle fylker. I fylker med større avstander og andre problemstillinger enn i storbyene, kan fylkene nå helt miste kontrollen over skolestrukturen. Fritt skolevalg er nemlig ikke fritt for alle, men innebærer at de med lavest karaktersnitt må ta den plassen som er igjen. Den kan ligge timevis unna. De store geografiske forskjellen i Norge tilsier at fylker bør kunne bestemme skolestruktur og inntaksmodell selv. Kampen om Osloskolen bør stå i Oslo, og byens befolkning bør få si sitt i valg.