Mandag 9. desember 2019 Politikk

Riksrevisjonens rapport om flyvåpenets operative evne holdes hemmelig i alle ledd:

Holder kritikk hemmelig

INN I FJELLHEIMEN: Amerikanske F-35 jagerfly over Rondane en desemberdag i 2018. De tre første av de 52 jagerflyene kom til Norge i 2017, men først fra 2025 er alle de nye kampflyene fullt operative.FOTO: MORTEN HANCHE, FORSVARET

Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.

FORSVAR

Norges nye kampfly F-35 lager mye støy, men ikke på Stortinget.

Riksrevisjonen leverte i mai i år en rapport om de nye kampflyene. Den er hemmelig. Rapporten behandles nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, i hemmelige høringer. Utenriks- og forsvarskomiteen skal gi en hemmelig uttalelse, før kontrollkomiteen gir en hemmelig innstilling til Stortinget over jul.

Stortinget skal behandle saken i plenum, og debatten vil trolig skje i den såkalte kino­salen, der det er lov å snakke om gradert informasjon. Alle representantene har rett til å møte opp og ta ordet, men referatet blir hemmelig.

Jagerflykjøpet:

• Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De erstatter F-16-flyene, som fases ut fra 2019.

• Det såkalte styringsmålet er på 74,6 milliarder, mens total kostnadsramme er 85,1 mrd.

• Bergens Tidende skrev tidligere i år at prisen blir 16 milliarder kroner dyrere enn først antatt, totalt 97 milliarder kroner.

• Regjeringen mener overskridelsen bare er 8 mrd. over styringsmålet, altså om lag 82,4 mrd.

• Først i 2025 er samtlige nye jagerfly fullt operative.

Kilde: NTB

Krav fra regjeringen

Nå undersøker SV om også et eventuelt stortingsvedtak blir hemmelig eller om offentligheten får innsyn.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si mer om denne saken, sier SVs representant kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård.

Riksrevisjonens mål med undersøkelsen har vært å vurdere om infrastruktur og støtte­funksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35. Undersøkelsen omfatter vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene, baseforsvar, luftvern, luftradarkjeden, kommando- og kontrollsystemene og Forsvarsdepartementets styring.

Det er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som har bedt om at rapporten i sin helhet skal hemmeligholdes. Riksrevisjonen har spurt om det er mulig å lage en avgradert versjon, men det er blitt avslått av Bakke-Jensen med henvisning til at ingen enkeltheter i rapporten kan tas ut.

Vil ikke avsløre kritikk

Samtidig går deler av Riksrevisjonens gransking på Forsvarsdepartementets håndtering. Generelt sett kan Riksrevisjonen, dersom undersøkelser avdekker kritikkverdige forhold, fremme kritikk etter fire alvorlighetsgrader: Kritikkverdig, sterkt kritikkverdig, alvorlig, og svært alvorlig.

Klassekampen har derfor spurt om Forsvarsdepartementet, uten å gå inn på det faglige i rapporten som er underlagt sikkerhetslovgivning, kan opplyse om Riksrevisjonen fremmer kritikk, og i så fall på hvilket nivå.

Forsvarsdepartementet hevder at rapportens gradering står i veien for å opplyse om hvor alvorlig kritikken fra Riksrevisjonen er.

«Forsvarsdepartementet har fått kritikk fra Riksrevisjonen i denne saken, men kan ikke gå inn på områder og grad av kritikk på grunn av gradering», heter det i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen.

I et skriftlig svar begrunner forsvarsministeren hemmeligholdet slik: «Undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne omfatter blant annet mulige sårbarheter i vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene og luftvern. Denne typen informasjon har høy verdi for fremmed etterretning. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert ‘begrenset’. Setninger og avsnitt kan hver for seg være ugradert, men sammenstillingen og vurderingene i sin helhet tilsier at dokumentet er gradert».

Ifølge forsvarsministeren er både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Riksrevisjonen enig med ham om hemmeligholdet.

Foss: Forstår at dere spør

Klassekampen har henvendt seg til Riksrevisjonen med spørsmål om hvilken verdi det har for offentligheten med en gransking fra Stortingets viktigste kontrollorgan når offentligheten ikke får innsyn i resultatet.

Via kommunikasjonsavdelingen svarer riksrevisor Per-Kristian Foss i en e-post:

«Jeg forstår godt at dere stiller spørsmålet, det er pressens oppgave. Hovedregelen er og skal være at Riksrevisjonens rapporter er offentlige når vi har levert de til Stortinget. På bakgrunn av Forsvarsdepartementets vurderinger er imidlertid undersøkelsen om kampflyvåpenets operative evne gradert og unntatt offentlighet. I spørsmål om sikkerhetsgradert informasjon, er det vanlig praksis at vi følger informasjonseiers vurdering.»

Videre understreker Foss at åpenhet for offentligheten er en grunnleggende demokratisk verdi som alle myndigheter skal ivareta. Foss skriver: «Men det ligger utenfor min rolle å mene noe om hvordan Stortinget bør behandle våre rapporter. Vår hovedoppgave er å gi Stortinget informasjonen de trenger for å kunne kontrollere regjeringen.»

bjornk@klassekampen.no

Frank Bakke-Jensen (H)