Mandag 16. desember 2019 Politikk

Fagforbundets leder Mette Nord etterspør en rødgrønn plan for å gå vekk fra New Public Management:

Vil ha langvarig snuoperasjon

NOK ER NOK: I tre tiår har offentlig sektor blitt preget av New Public Management. Det vil Fagforbundets Mette Nord har en slutt på. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

VRI: La fagfolk styre velferds­tjenestene, dropp overdreven rapportering og ta tjenester tilbake til offentlig drift. Det er Mette Nords oppskrift for en anti-NPM-reform.

Velferd

– Nå har vi hatt 30 år med omstilling i retning New Public Management. Vi må komme i gang og lage en plan om hvordan det kan snus. Både i staten og kommunene må det legges helt andre prinsipper til grunn, sier Mette Nord, leder for Fagforbundet, Norges største fagforbund, med over 350.000 medlemmer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har varslet at partiet ønsker å vende kursen bort fra New Public Management (se faktaboks). Det hilses velkommen av Fagforbundet, som i en uttalelse fra landsstyret fredag ønsker en «tillitsreform»:

«Offentlig forvaltning har lenge utviklet seg i gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper, også kalt New Public Management (NPM), har medført økt byråkrati, detaljstyring og et rapporteringsvelde», skriver de.

NPM:

• New Public Management (NPM) er en samlebetegnelse på ulike reformer gjennomført i offentlig sektor, der man har tatt i bruk styringssystemer fra privat sektor.

• Noen eksempler på NPM-virkemidler er konkurranseutsetting, internprising, stykkprisfinansiering og bestiller-utfører-modeller.

• Under LO Stats Kartellkonferanse på Gol i november varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre et «oppgjør med NPM».

Mer faglig styring

NPM-systemer har blitt tatt i bruk i mange ulike deler av offentlig sektor, det er dermed ikke ett enkelt politisk grep som skal til for å skifte kurs. Støre skrev i en kronikk i Bergens Tidende at de vil utarbeide politikken i samråd med ansattes organisasjoner. «Vi skal lytte, og så handle, i den rekkefølgen», skrev han.

Nord har noen klare forventninger til innholdet:

Kraftig nedskalering av kravene til telling og rapportering i offentlige tjenester.

Større rom for at fagpersoner kan velge hvordan oppgavene skal løses.

Avvikling av bestiller/utfører-modeller og tilbakeføring av tjenester fra konkurranseutsetting til offentlig drift.

– Vi må få tilbake tilliten til at de ansatte gjør jobben som de skal for innbyggerne, sier hun.

Tverrfaglige løsninger

Nord viser til at Nordlandsforskning tidligere har vist at det brukes 4222 årsverk i kommunene bare på rapportering.

– Ledere i pleie og omsorg bruker to dager i uka bare på rapportering. Det er meningsløs bruk av tid, sier hun.

– Denne rapporteringen skyldes jo at politikere vil vite hva som gjøres, og hvordan ressursene som bevilges brukes. Trengs ikke det?

– Til en viss grad må man selvsagt ha det. Men man må ha tillit til medarbeiderne, og rapportere på andre parametere enn tellekantene, parametere som sier noe om kvaliteten på tjenestene.

– Det blir veldig mektige fagpersoner om dere får det som dere vil?

– Ja, men oppgavene og rammeverket ligger der. Det er ikke fri flyt. Men det vil være større tillit til å jobbe innenfor rammene og samarbeide tverrfaglig. Gjennom samarbeid med andre i virksomheten vil det også bygge kompetanse. Man må ha behovene som skal dekkes i fokus, ikke avkrysning på skjemaer.

I sin uttalelse sier Fagforbundet at «en tillitsreform i offentlig sektor forutsetter velferdstjenester drevet av det offentlige».

– Hvilke felter gjelder dette?

– Det gjelder det meste. Oppgavene løses best i tverrfaglige samarbeid. Men det er også tverrsektorielt. Teknisk sektor har for eksempel ansvar for strøing, men det påvirker mengden armbrudd. Oppvekst er også avhengig av tekniske tjenester som tilrettelegger.

– Så mange tjenester må tas tilbake til offentlig drift om tillitsreformen skal bli slik dere vil?

– Ja, da får man kontroll med virkemidlene og kan raskt se hvilke behov som må dekkes og finne løsninger uten å gå inn i forhandlinger om kontraktene med private tilbydere. Det er innholdet i kontraktene som skal leveres på, ikke noe annet. Det hindrer innovasjon å ha mange private leverandører.

Kan bli dragkamp

Selv om han vil snu Ap bort fra NPM, gjør Støre det i sin kronikk klart at han mener mye av omleggingen av offentlig sektor de siste tiårene har vært riktig:

«På mange områder ga fristillingen av offentlige virksomheter mer effektive tjenester og mer fornøyde brukere. Norge ble et bedre og mer moderne land», skriver han.

– Fagforbundet ønsker en veldig omfattende snuoperasjon. Støres uttalelser kan vel tyde på det kan ligge en del politiske uenigheter her også?

– Det kan godt hende at det kommer elementer vi er uenige om, men det får vi ta når det kommer. Nå er det et arbeid i gang både i Ap og LO, og det er noe som har stor støtte i hele det rødgrønne politiske landskapet. Det er viktig å få brei oppslutning. Et av poengene er at dette må komme i samarbeid og samspill.

palh@klassekampen.no