Tirsdag 17. desember 2019 Politikk

For­svars­de­par­te­men­tet i hem­me­lig­stemp­let ja­ger­fly­rap­port:

Får al­vor­lig kri­tikk

KRI­TIKK: For­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jensen og re­gje­rin­gen får al­vor­lig kri­tikk i riks­re­vi­sjons­rap­por­ten om fly­vå­pe­nets ope­ra­ti­ve evne i pe­ri­oden der gam­le F-16-ja­ger­fly skal skif­tes ut med nye F-35.FOTO: SIV DOL­MEN

LET­TER PÅ SLØ­RET: Sist uke ville ikke For­svars­de­par­te­ment røpe hvor al­vor­lig kri­tik­ken fra Riks­re­vi­sjo­nen er. Nå har for­svars­mi­nis­te­ren snudd.

FOR­SVAR

Norge er i ferd med å skifte ut gam­le ja­ger­fly med nye. Stortingets vik­tig­ste kon­troll­­­­­­or­gan, Riks­re­vi­sjo­nen, har un­der­søkt om in­fra­struk­tur og støt­te­funk­sjo­ner har til­strek­ke­lig ka­pa­si­tet til å sik­re et ope­ra­tivt kamp­fly­vå­pen i over­gangs­fa­sen mel­lom F-16 og F-35.

I dag slutt­be­hand­les den hem­me­lig­stemp­le­de rap­por­ten av kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Mest sann­syn­lig vil ikke ­of­fent­lig­he­ten få vite noe om inn­hol­det i rap­por­ten.

I for­ri­ge uke er­kjen­te imid­ler­tid For­svars­de­par­te­men­tet over­for Klas­se­kam­pen at Riks­re­vi­sjo­nen frem­mer kri­tikk mot de­par­te­men­tet, men ville ikke si noe om hvor al­vor­lig kri­tik­ken er.

Et­ter nye spørs­mål snur nå de­par­te­men­tet.

Ja­ger­fly­kjø­pet:

• Norge har be­slut­tet å gå til an­skaf­fel­se av inn­til 52 kamp­fly av ty­pen F-35. De er­stat­ter F-16-fly­ene, som fa­ses ut fra 2019.

• Det så­kal­te sty­rings­må­let er på 74,6 milliarder, mens to­tal kost­nads­ram­me er 85,1 milliarder.

• Bergens Tidende skrev tid­li­ge­re i år at pri­sen blir 16 milliarder kroner dy­re­re enn først an­tatt, to­talt 97 milliarder kroner.

• Re­gje­rin­gen me­ner over­skri­del­sen bare er åtte milliarder over sty­rings­må­let, alt­så om lag 82,4 milliarder.

• Først i 2025 er samt­li­ge nye ja­ger­fly kla­re.

Fra kri­tikk­ver­dig til al­vor­lig

Ge­ne­relt sett kan Riks­re­vi­sjo­nen, der­som un­der­sø­kel­ser av­dek­ker kri­tikk­ver­di­ge for­hold, frem­me kri­tikk et­ter fire al­vor­lig­hets­gra­der: Kri­tikk­ver­dig, sterkt kri­tikk­ver­dig, al­vor­lig, og svært al­vor­lig – som er det høy­es­te ni­vå­et.

Klas­se­kam­pen gjen­tok i går spørs­må­le­ne til de­par­te­men­tet om å få opp­gitt hvil­ke ar­gu­men­ter ­el­ler hjem­mels­grunn­lag som lig­ger til grunn for å hem­me­lig­hol­de al­vor­lig­hets­­­gra­den i kri­tik­ken.

I en e-post svar­te spe­si­al­råd­gi­ver i de­par­te­men­tet, Bir­git­te Frisch: «Gra­den av kri­tikk ran­ge­rer fra kri­tikk­ver­dig til al­vor­lig. Vi kan ikke gå inn på hvil­ke om­rå­der som har fått kri­tikk på grunn av gra­de­ring.»

Kri­tik­ken strek­ker seg med and­re ord fra den la­ves­te graden av kritikk til den nest høy­es­te.

Riks­re­vi­sjo­nen de­fi­ne­rer det slik: «Al­vor­lig be­nyt­tes ved for­hold som kan ha be­ty­de­li­ge kon­se­kven­ser for sam­fun­net el­ler be­rør­te bor­ge­re, el­ler der sum­men av feil og mang­ler er så stor at det­te må an­s­es som al­vor­lig i seg selv.»

Riks­re­vi­sjo­nens un­der­sø­kel­se har tatt for seg ved­li­ke­hold, lo­gi­stikk- og for­sy­nings­funk­sjo­ne­ne, kamp­fly­ba­se­ne, base­for­svar, luft­vern, luftradarkjeden, kom­man­do- og kon­troll­sy­ste­me­ne og For­svars­de­par­te­men­tets sty­ring.

I sva­ret fra Frisch lig­ger det en på­pek­ning om at uli­ke ele­men­ter i rap­por­ten er gitt ulik grad av kri­tikk. Det in­ne­bæ­rer at Riks­re­vi­sjo­nen også har un­der­søkt ele­men­ter der det ikke er fun­net noe kri­tikk­ver­dig.

Som Klas­se­kam­pen skrev i for­ri­ge uke, er stor­tings­be­hand­lin­gen av den kri­tis­ke rap­por­ten inn­hyl­let i hem­me­lig­hold. Det hø­rer med til sjel­den­he­te­ne at kon­troll­ko­mi­te­en be­hand­ler gra­dert in­for­ma­sjo­nen. Ak­ku­rat nå job­bes det for å ta rede på om det kan skri­ves en sær­skilt inn­stil­ling fra ko­mi­te­en som ikke in­ne­hol­der gra­dert in­for­ma­sjon. 3. feb­ruar skal saken uan­sett be­hand­les i et luk­ket stor­tings­mø­te.

Av­gjø­ren­de for Forsvaret

I år star­ter ut­fa­sin­gen av de gam­le F-16-ja­ger­fly­ene, sam­ti­dig som 52 nye F-35 skal fa­ses inn i åre­ne fram mot 2024.

Da riks­re­vi­sor Per-Kris­ti­an Foss over­send­te rap­por­ten til Stor­tin­get i som­mer, un­der­stre­ket han at un­der­sø­kel­sen ikke har tatt for seg F-35-fly­enes ope­ra­ti­ve evne.

– Det som er un­der­søkt, er støt­te­funk­sjo­ne­ne på bak­ken for kamp­fly­vå­pe­net. I hvil­ken grad de kan sam­hand­le og fun­ge­re ef­fek­tivt i over­gangs­pe­ri­oden fra F-16 til F-35.

Ja­ger­fly­kjø­pet er den stør­ste an­skaf­fel­sen i for­svars­his­to­ri­en, og iføl­ge Forsvaret er F-35 av­gjø­ren­de for ev­nen til å be­skyt­te Norge.

bjornk@klassekampen.no