Fredag 20. desember 2019 Innenriks

Et offentlig utvalg foreslår radikal omlegging av den norske narkotikapolitikken:

Skal vingestekke politiet

RADIKAL REFORM: Rusreformutvalget la i går fram rapporten som foreslår avkriminalisering av alle typer narkotika. Utvalget vil også fjerne politiets hjemler for å bruke tvang og straff mot narkobruk.

SKJENN: Rusreformutvalget vil ta fra politiet mulighet til å straffe bruk og besittelse av narkotika. Bøter og fengsel erstattes av skjennepreken fra en kommunal rådgiver. Politiet protesterer.

Helse

Helseminister Bent Høie satte i 2018 ned «Rusreformutvalget» for å se på hvordan reaksjoner på narkotikabruk kunne flyttes fra straff til hjelp.

I går overleverte utvalget sine forslag til statsråden. Anbefalingene bryter radikalt med hvordan norsk ruspolitikk har vært ført i over 50 år.

Narkotika skal teknisk sett fortsatt være ulovlig, men utvalget foreslår at bruken avkriminaliseres. Det innebærer det ikke lenger blir straffbart å bruke eller besitte mindre kvanta narkotika.

Hvor mye man straffefritt kan ha, avhenger av rusmiddelet. For eksempel foreslås det at man kan ha opptil 15 gram cannabis uten å få straff, men bare 5 gram heroin eller kokain.

Rusreform:

• Regjeringen oppnevnte Rusreformutvalget i 2018. Utvalget ledes av førsteadvokat Runar Torgersen og skal legge grunnlaget for en reform hvor reaksjonene for rusbruk flyttes fra rettsvesen til helsevesenet.

• Reformen skal være ferdig i løpet av stortingsperioden.

• Utvalget foreslår avkriminalisering av alle typer narkotika og vil fjerne politiets mulighet til å ta i bruk tvang og straff mot narkotikabruk.

• Norge har høy dødelighet blant tunge rusbrukere, men er på bunn i Europa på narkotikabruk blant unge.

Obligatorisk samtale

I dag har politiet en verktøykasse av tiltak hvis de tar noen med ulovlige rusmidler. Brukeren kan bøtelegges, arresteres, de kan ta beslag i telefoner, gjøre kroppsvisitering, ta sertifikat og en rekke andre ting. Alle tvangshjemler foreslås fjernet.

Utvalget vil erstatte straff og tvangsreaksjoner med en pålagt samtale med en kommunal veileder. Første del av samtalen skal være en obligatorisk rådgivning om at narkotika er farlig og ulovlig. Deretter følger en valgfri del hvor brukeren kan snakke om egen rusbruk og eventuelt få råd og hjelp til behandling.

Rådgivningen er ment å være obligatorisk, men det er ingen straff eller gebyr for å ikke møte.

Salg og besittelse av store mengder narkotika vil være like ulovlig som i dag og kan straffes med lange fengselsstraffer.

Stolt utvalg

– Bøter, arrestasjon og prikk på rullebladet for narkotikabruk skader mer enn det hjelper. Våre forslag betyr at ruspolitikken bygges på sosiale og helsefaglige vurderinger heller enn sanksjoner, sier Kenneth Arctander Johansen, påtroppende leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og medlem av utvalget.

Han mener dagens strafferegime fungerer diskriminerende og viser til at unge som har foreldre med lav utdanning har sju ganger så høy sjanse for å bli straffet for bruk og besittelse av narkotika, som de med høy utdanning.

– Straffepraksisen stigmatiserer og skaper en barriere som hindrer brukere å søke hjelp, sier Johansen.

– Legger dere ikke opp til fri flyt av narkotika når dere tar bort trusselen om straff?

– Kritikerne vil hevde det, men vi er fagpersoner. Det finnes ingen faglige holdepunkter for at videre straffepraksis vil holde bruken lav.

Politiets mann protesterer

Helseministeren har mål om at forslagene skal bunne ut i en helhetlig rusreform innen utgangen av stortingsperioden. Det er allerede klart at forslagene vil møte motstand fra flere hold.

Rune Solberg Swahn, leder for politiets fellesenhet for forebygging i Oslo, har som eneste utvalgsmedlem tatt en helhetlig dissens. Han foreslår at straffrihet skal forbeholdes brukere med rusproblemer.

Han mener rekreasjonell bruk fortsatt bør møtes med straff og frykter at utvalgets modell vil svekke politiets evne til å bekjempe narkotikakriminalitet.

Han har ryggdekning hos politidirektør Benedicte Bjørnland som for få dager siden skrev en kronikk hos NRK hvor hun advarte mot avkriminalisering.

Etter det Klassekampen kjenner til, er det blandede reaksjoner internt i regjeringen. Forslagene skaper begeistring i Venstre, men avkriminalisering blir en tung pille å svelge for KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Han rykket tidligere i uka ut med støtte til politidirektørens bekymring for økt narkobruk.

Hvordan reaksjonene blir i Frp er uklart, men en merknad fra utvalgsmedlem Swahn om at utvalgets modell vil gjøre det vanskeligere å kaste ut narkolangende utlendinger, kan skape bekymring.

jos@klassekampen.no

Trekker støtte

På rusfeltet er det blandede reaksjoner på Rusreform­utvalgets forslag. Samtlige brukerorganisasjoner er positive til hovedtrekkene. Det samme er paraplyorganisasjonen Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon samt legaliseringsforkjemperne i Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Men i Actis – Rusfeltets samarbeidsorganisasjon er de alvorlig bekymret.

– Vi har støttet avkriminalisering, men sånn som forslaget foreligger nå, kan vi ikke støtte denne reformen, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Hun mener utvalgets modell vil oppleves som «fritt fram» for narkotikabruk.

– Brudd på forbudet mot narkotika må kunne møtes med en form for reaksjon. Vi mener ruskonsulenten burde hatt mulighet til å pålegge tiltak som for eksempel ungdomskontrakt, sier Huseby.

Hun tror mange vil unngå å komme til pålagte rådgivningssamtaler så lenge det er null konsekvenser ved å ikke møte.

– Veldig mange venter altfor lenge med å søke hjelp for rusproblemer. Fraværet av reaksjoner kan bety at mange unge kommer mye lenger i ruskarrieren før de kommer i kontakt med hjelp, sier Huseby.

Avkriminalisering vil gi utslag på kriminalstatistikken. I 2018 utgjorde bruk og besittelse 55 prosent av alle anmeldte narkotikalovbrudd.