Mandag 30. desember 2019 Lederen

Dårlig start

• Det har blåst opp til full strid blant landets jussprofessorer om hvorvidt to av sju av medlemmene i regjeringens nylig nedsatte Nav-utvalg er habile eller ikke. Blant toppjuristene som har frontet kritikken, finner vi Benedikte Moltumyr Høgberg. Høgberg har på eget initiativ foretatt en faglig vurdering av granskernes habilitet og konkludert med at de er åpenbart inhabile. I en kronikk i Klassekampen før jul forklarer hun vurderingen med at de to granskerne, jussprofessorene Finn Arnesen og Jens Edvin A. Skoghøy, som høyesterettsdommere i 2012 selv avsa fellende dom mot en person som mottok sykepenger under et opphold i et EØS-land. Dermed kan de, mener Høgberg, selv ha bidratt til delvis justismord i saken og lagt føringer for videre feilpraktisering.

• I et innlegg her i avisa 16. desember skriver Jens Edvin A. Skoghøy at saken fra 2012 ikke gjør ham inhabil, ettersom utenlandsoppholdet til den dømte ikke var utgangspunktet for domfellelsen. Uttalelsen viser at Skoghøy allerede har konkludert om høyesterettsdommen: Den handler ikke om Nav-skandalen overhodet. Det er et dårlig utgangspunkt for fri undersøkelse av dommen. Han får heller ikke støtte av Justisdepartementets lovavdeling, som i jula har vurdert saken og finner at Skoghøy og Arnesen er inhabile i forhold ved­rørende dommen fra 2012.

• Likevel er konklusjonen at juristene er habile til å granske andre forhold i Nav-komplekset. Regjeringen gjør derfor ingen endringer i utvalget. Nav-saken er alvorlig og dreier seg om at syke mennesker har blitt satt i fengsel og blitt påført pengeproblemer for forhold som ikke er straffbare. Derfor bør ikke saken bare engasjere toppjurister. Saken handler om legitimiteten til et utvalg som skal granske staten selv, dens jurister, forvaltning og politiske ledelse. Det er avgjørende at et slikt utvalg har et breiest mulig mandat og at medlemmene står helt fritt til å undersøke alle sider av saken. Nav-sakens alvor gjør det særdeles viktig å ha en uhildet og åpen gjennomgang. Tvil om utvalgets habilitet er et dårlig utgangspunkt.