Fredag 3. januar 2020 Kultur og medier

Forslag om å flytte ansvaret for kulturskolen fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet skaper reaksjoner:

Sier klart nei til flyttesjau

LOVENDRING: Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å flytte kulturskolene fra opplæringsloven. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) frykter det kan føre til en svekkelse av kulturskolen. Her har 2. og 3. klasse ved Nordpolen skole dansetime. FOTO: SIV DOLMEN

Elevene vil bli skadelidende om man flytter kulturskolen fra opp­læringsloven til kulturloven, tror Arbeiderpartiet. De frykter at den foreslåtte endringen vil forringe samarbeidet med skolen.

kultur

Med et bein i kulturfeltet og et i opplæringen, havner kulturskolen ofte mellom to stoler. Det er Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for ordningen, men seinest i fjor høst konkluderte NTNU og Telemarksforskning med at kulturskolen «lett blir glemt mellom de mange komplekse og krevende oppgavene» til departementet.

Det er blant annet derfor et regjeringsoppnevnt utvalg før jul foreslo å flytte kulturskolene ut fra opplæringsloven og inn i kulturloven.

Det vil innebære at det blir Kulturdepartementet og ikke Kunnskapsdepartementet som får det overordnede ansvaret for at landets skoleelever får tilgang på kulturaktiviteter.

Det forslaget faller ikke i god jord hos Arbeiderpartiet.

– Dersom vi skal få til et løft for kulturskolen, må den ligge under opplæringsloven også i framtida, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Kulturskolene:

• Kulturskolene tilbyr elever over hele landet kurs i kulturaktiviteter, som musikk, dans, teater og bildekunst.

• Ble etablert på 1950- og -60-tallet som musikkskoler, før de ble utvidet til andre kunstgreiner.

• I 1997 ble det lovfestet at alle kommuner skal ha et kultur­skole­tilbud til barn og unge.

• Høsten 2017 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle revidere opplæringsloven, som er en felles lov for grunnskolen og videregående skole. Blant forslagene, som ble lagt fram før jul, er at kulturskolen flyttes fra opplæringsloven og inn under kulturloven.

Frykter svekkelse

Kulturskolene tilbyr elever over hele landet kulturaktiviteter som musikk, dans, teater og bildekunst.

Ifølge opplæringsloven er alle kommuner lovpålagt å ha et kulturskoletilbud, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

Solberg tror kulturskolene svekkes dersom forslaget om å flytte ansvaret realiseres.

– Vi ønsker at det skal satses mer på kultur i norsk skole. Dersom kulturskolene ikke lenger skal være en del av opplæringsloven, frykter vi at det vil gå utover tilbudet til elevene, sier han.

Solberg frykter at en lovendring kan føre til at samarbeidet mellom skolen og kulturskolen forringes.

Han påpeker at de som underviser ved norske kulturskoler, som regel er høyt kvalifisert innenfor sine fagområder og at disse lærerkreftene også kan bidra til å heve fagkompetansen i norsk skole.

– Vi vet blant annet at i et skolefag som musikk mangler nærmere halvparten av underviserne musikkfaglig kompetanse. Det taler for at norsk skole bør knyttes tettere til kulturskolen, sier Solberg.

– Hører naturlig hjemme

Også Hans Ole Rian, som leder kunstnerorganisasjonen Creo, mener det vil være uklokt å flytte kulturskolen fra opplæringsloven.

– Kulturskolen er også en skole. Det handler om opplæring og derfor hører den naturlig hjemme under opplæringsloven, sier Rian til Klassekampen.

Han tror det at både skolen og kulturskolen er underlagt opplæringsloven, er en forutsetning for samarbeidet mellom dem, og han mener det særlig er grunnskolen som vil tjene på fortsatt samarbeid.

– Her kan kulturskolelærerne komme inn og øke den faglige kompetansen i de estetiske fagene. Elevene vil da oppleve større sammenheng mellom kunstfagene i skolen og undervisningen i kulturskolen, sier han.

Utvalget som nå foreslår å flytte kulturskolen fra opplæringsloven, viser blant annet til den nevnte rapporten fra forskere ved NTNU og Telemarksforskning (2019), hvor det konkluderes med at kulturskolen «lett blir glemt» i Kulturdepartementet.

Allerede i 2013 foreslo Kulturutredningsutvalget å flytte bestemmelsen om kulturskole til kulturloven. Også de mente videre at kulturskolens kjerneoppgaver ville «styrkes av en organisatorisk plassering i kultursektoren».

Hans Ole Rian i Creo kjøper ikke disse argumentene.

– Det er ingen hemmelighet at kulturskolen faller mellom to stoler, men vi løser ikke dette ved å flytte den ut av opplæringsloven, sier han.

– Unaturlig

Kent Gudmundsen sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.

Han forteller at partiet ennå ikke har tatt stilling til spørsmålet om kulturskolen skal flyttes fra opplæringsloven til kulturloven.

– Personlig kan jeg vel si at det virker unaturlig å gjøre en slik endring. Det foregår tross alt opplæring i kulturskolene også, men dette har vi som sagt ikke behandlet i stortingsgruppa ennå, sier han.

Gudmundsen viser videre til at det kommer en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur høsten 2020.

– Her vil kulturskolens framtid være et sentralt tema, sier han.

dageivindl@klassekampen.no