Torsdag 9. januar 2020 Lederen

Optimisme

• Næringslederne på NHOs årskonferanse i går kunne glede seg over at norske bedrifter, nærings­organisasjoner, LO og forsknings­miljøene arbeider målbevisst for å gjennomføre et grønt industrielt skifte i Norge. Det går for seint – og mye burde ha kommet før – men det er også grunn til forsiktig optimisme. Equinor og den øvrige olje- og gassindustriens plan om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030 er et av flere tegn på at det er nødvendig for bransjen å ta klimautfordringene på alvor. I løpet av ti år vil CO2-­utslippene bli redusert med over ­ 10 prosent som følge av satsingen.

• Det er også flere andre prosjekter på beddinga. I går ble Statskrafts pilotanlegg for biodrivstoff åpnet på Tofte i Asker, og det finnes store planer for karbonfangst og -lagring. Teknologien kan også være utgangspunkt for å utvinne hydrogen fra naturgass, noe som ifølge Sintefs beregninger vil kunne gi mellom 25.000 og 35.000 sysselsatte i 2050. Hydrogen kan bli et viktig utslippsfritt drivstoff for skip og tunge lastebiler, og den første hydrogendrevne ferja bygges allerede ved Fiskerstrand Verft i Sula på Sunnmøre. Det foreligger også planer om å bygge batteri­fabrikker i Norge. Et planlagt prosjekt i Mo i Rana kan skape 2500 arbeidsplasser i regionen. Vindkraft til havs er et stort satsingsområde, og om ikke lenge legges det fram en omfattende plan for reduksjon av klimautslipp i maritim sektor.

• Vi trenger mange nyetableringer, men det grønne skiftet vil først og fremst skje med utgangspunkt i dagens næringsstruktur. Staten og politiske myndigheter kan på ingen måte lene seg tilbake i den tro at markedet løser klimaproblemene. Det offentlige har en svært viktig rolle å spille, ved reguleringer og skatte- og avgiftspolitikk, men først og fremst gjennom stimulanser og tilrettelegging – og ved å initiere og finansiere nye satsinger som kan skape grønne verdikjeder. Klimatrusselen er alvorlig, men den bør ikke føre til handlingslammelse. Vi har ikke noe annet valg enn å gå løs på utfordringene med de ressursene vi har til rådighet. Da trengs det også optimisme og pågangsmot.