Onsdag 15. januar 2020 Økonomi

Stor politisk avstand mellom LO-forbundene i debatten om nytt program:

Fagbevegelsen i oljespagat

UENIGE: Frode Alfheim (t.v.) i Industri Energi mener oljebransjens plan om klimakutt i stor grad løser dilemmaene rundt oljeutvinning. Leder i El og IT Forbundet Jan Olav Andersen vil begrense tilgangen til nye leteområder.FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN OG SIV DOLMEN

SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.

Miljø

– Det har rent litt vann i havet siden LOs program ble vedtatt. Klima er høyere på dagsorden, og olje og gass er elefanten i rommet, sier Mette Nord, leder av LOs største forbund, Fagforbundet, til Klassekampen.

Mandag skal LO-sekretariatet vedta forslag til nytt handlingsprogram, som skal sendes ut til debatt i alle LO-forbundene fram mot kongressen i 2021. Klassekampen har sett utkastet som ble lagt fram internt før jul.

I utkastet videreføres de viktigste trekkene i dagens handlingsprogram. Det vil si at LO på den ene sida slutter seg til EUs klimamål, oppdatert til 55 prosent kutt innen 2030. På den andre sida slår programutkastet fast at det ikke må «skapes usikkerhet om adgangen til å utvinne mineralforekomster, skogressurser og om langsiktig tilgang på areal for leting etter våre olje- og gassforekomster. Det må derfor føres en aktiv letevirksomhet».

– Det er en spagat, sider leder i El og IT Forbundet Jan Olav Andersen.

LOs handlings­program:

• Handlingsprogrammet er LOs politiske grunnlagsdokument for arbeidet i kongressperiodene. Forrige handlingsprogram ble vedtatt på kongressen i mai 2017.

• I gjeldende program står det i klimakapittelet at «vårt mål er at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og vi støtter EUs mål om 40 prosent utslippsreduksjon.»

• I næringskapittelet står det: «Det må ikke skapes usikkerhet om adgangen til å utvinne mineralforekomster, skogressurser og om langsiktig tilgang på areal for leting etter våre olje- og gassforekomster. Det må derfor føres en aktiv letevirksomhet slik at drivverdige mineraler og energi ressurser kan oppdages, utvikles og settes i produksjon.»

Vil foreslå endring

I går la olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) fram 69 nye lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel, til jubel fra oljebransjen og kritikk fra miljøbevegelsen. Åpningen av nye felt for leting og boring har ligget rekordhøyt de siste årene.

LO har i mange år levd med dyp splid i spørsmålet om framtida for olje- og gassutvinningen. På den ene sida står de store industriforbundene Fellesforbundet og Industri Energi, som organiserer ansatte i oljebransjen og leverandørindustrien. De ønsker at LO skal gå i front for offensiv utbygging på norsk sokkel. På den andre sida står blant andre Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fellesorganisasjonen (FO), som har jobbet for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja – og en mer restriktiv linje generelt.

Andersen i El og IT tilhører den «grønne fløyen».

– Vi vil nok gå inn for endringer på dette punktet. Vi må komme i gang med en prosess for å omstille Norge til en mindre fossilavhengig økonomi. Det er vanskelig å se at vi får til det på toppen av et rekordhøyt investeringsnivå i fossilindustrien. Da er man nødt til å begrense tilgangen til nye områder for oljeindustrien, sier han.

Har løsningen

Frode Alfheim, leder i Industri Energi, er ikke villig til å skrive under på at programformuleringene er en politisk spagat.

– Jeg mener at vi hadde et tidsskille i det vi presenterte forrige mandag om utslippskutt på norsk sokkel. Det kommer en rapport fra bransjen som vi har deltatt i, som sier noe om hvordan vi kan oppnå de kuttene, samtidig som det jobbes med infrastruktur for fangst og lagring av CO2, sier han.

Han mener oljebransjens planer om å bli klimanøytrale innen 2050 vil gjøre at man kan nå både klimamålene og fortsette satsing på norsk sokkel.

– Vi skal være en viktig del av løsningen og en viktig del av overgangen til ny industri. Vi må sikre dagens oljeindustri og legge grunnlag for nye arbeidsplasser.

Han understreker at dagens formulering om tilgang til nye områder for oljebransjen er viktig for forbundet.

– Vi skal produsere olje og gass på norsk sokkel i mange tiår framover. Da må man også lete etter mer ressurser, sier han.

Ikke på linje

Fagforbundet har spilt en brubyggerrolle på tidligere LO-kongresser.

Forbundet har relativt offensive miljøvedtak i egne programmer, men har under LO-kongressene vært opptatt av å sikre borgfreden med de store industriforbundene. I praksis kan forbundet velge hvilken fløy som får flertall på kongressen.

Leder Mette Nord skriver ikke under på Alfheims forsikringer om at oljebransjen løser spørsmålet.

– Vi er nok ikke helt på linje der, nei. Det viktige i den sammenhengen er at det kan godt være at de blir klimanøytrale på prosessen. Men uansett vil det være forurensende med forbruket. Man kan ikke bare lene seg på teknologien for å løse dette, sier hun.

Hun sier hun ønsker en offensiv satsing på industriutvikling.

– Så vi bygger opp nye næringer parallelt med at andre næringer fases ned, så det ikke får økonomiske konsekvenser eller konsekvenser for sysselsetting. Våre handelspartnere ønsker å dreie fra fossil energi til annen energi. Om ingen vil kjøpe olje og gass kan vi få dramatisk arbeidsløshet som vi bare så et snev av da oljeprisen sank i 2014. Det er det vi ønsker å bekjempe gjennom offensiv industriutvikling og alternative bein å stå på.

Nord understreker at det som sendes ut etter mandagens møte er et utkast.

– Politikken skal utformes av forbundene i fellesskap. Noe vil være kompromisser. Det viktige er at vi kan jobbe oss sammen, sier hun.

Satser på dialog

NTL har lenge vært blant de ivrigste i LO-familien i miljø- og klimaspørsmål.

Under LO-kongressen i 2013 valgte de å ta kampvotering om oljeutvinning i nord, og tapte. Forbundet har vedtatt at olje- og gassnæringen må omstilles «med mål om en framtidig utfasing av fossile ressurser».

Nestleder Fredrik Thorleif Oftebro sier til Klassekampen at forbundet fortsatt ivrer for varig vern av områder mot oljeutbygging.

– Vårt klimaengasjement er kjent og tydelig. Samtidig har vi valgt at vi ønsker oss sterkt en dialog og felles plattform i LO. Dette er en så viktig sak at vi trenger et LO som står sammen. Vi har det som hovedfokus for arbeidet. Men det er interessemotsetninger og en spagat vi står i, sier han.

– Industri Energi viser til oljebransjens plan om å bli klimanøytrale i produksjonen innen 2050. Er det godt nok for NTL?

– Det er vanskelig å svare konkret på det. Debatten kretser rundt hvilken rolle oljeutvinningen skal ha opp mot utslippsreduksjoner. Vi står med ulikt utgangspunkt i debatten. Så blir det opp til diskusjonene vi skal ha om vi kan bli enige om noe med de andre forbundene.

Fellesorganisasjonen har også markert seg blant de mer klimaorienterte forbundene. Forbundet har vedtatt at de ønsker «varige petroleumsfrie områder.» Leder Mimmi Kvisvik er enig i at det er en politisk spagat i forslaget til nytt program.

– Så vet vi alltid at denne typen spagater må finne en løsning i prosessen fram til det endelige handlingsprogrammet. Vi må ende med en spagat som er passe for begge sider.

– Hva er passe for dere?

– Vi er opptatt av utslippsreduksjon, men vi er som alle andre deler av LO sikre på at vi gjennom prosessene før kongressen og på kongressen skal klare å komme i mål. Men at det er utfordrende er ingen tvil om.

palh@klassekampen.no

Jan Olav Andersen