Onsdag 12. februar 2020 Lederen

Demonisering

• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver E-tjenesten at Kina har et autoritært politisk system med tett samrøre mellom politikk og økonomi. Men det faktum at Kina har et statskapitalistisk system representerer i seg selv ingen trussel mot Norge. E-tjenesten hevder videre at Kina aktivt vil endre det internasjonale systemet og ser seg selv i en vedvarende konflikt med USA og Vesten. Dette er å sette verden på hodet. Kinas økonomiske framgang har skjedd nettopp fordi landet har sluttet opp om den internasjonale markeds­liberalistiske orden. Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen (H) framholdt nylig Kinas positive rolle for å opprettholde den internasjonale rettsorden. Det er USA som har utpekt Beijing til fiende, og det er Washington som nå utfordrer den internasjonale rettsordenen.

• Kina er i dag en betydelig økonomisk aktør med store og innflytelsesrike selskaper, alt fra Huawei til Volvo. Det vanlige er å se på handel mellom land som noe som skaper større forståelse, men E-tjenesten er åpenbart av en annen oppfatning. Utbygging av nødvendig infrastruktur og helt normale salgsframstøt fra kinesiske selskaper blir framstilt som noe truende og mistenkelig. E-tjenestens «analyse» av Kina som en trussel mot Norge må ses som et forsøk på å tilpasse seg Washingtons syn på Kina som militær trussel og hovedfiende. Det er likevel trist at E-tjenestens vurdering av Kina er så overflatisk og manipulatorisk. Det undergraver offentlighetens tillit til tjenestens kompetanse og relevans. E-tjenestens oppgave er å gi beslutningstakere kunnskap om militære og sikkerhetspolitiske trusler som omgir oss – ikke å fungere som en tenketank for Donald Trump. Vi er et lite land som er avhengig av å ha en pålitelig etterretningstjeneste. Det krever kompetanse, allsidighet, uavhengig sannhetssøken og intellektuell redelighet. Det var det få spor av i analysen av Kina som en sikkerhetstrussel mot Norge.