Onsdag 26. februar 2020 Lederen

Sterk kritikk

• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre og Frp slår ring om statsminister Erna Solberg og tidligere statsråd Anniken Hauglie. Saken handler om mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, og om Nav kan kreve meldeplikt eller søknad hvis ytelsene tas med til utlandet. Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel. Kontrollkomiteens sterkeste kritikk av regjeringen er at Nav og Arbeids- og sosialdepartementet ikke tidligere varslet Riksadvokaten om den tvilen som hadde bredt seg i Nav-systemet om rettsanvendelsen var riktig. Det kunne ha ført til at flere domfellelser kunne ha vært unngått.

• Stortingets gjennomgang av Nav-skandalen har skjedd samtidig som det er skapt ny usikkerhet om hva som er gjeldende rett på området. Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har i et notat publisert på Rett24 hevdet at trygdeforordningene bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen har oppstått i utlandet. Han peker på at både Tyskland, Irland og Danmark krever søknad før ytelser rettmessig kan eksporteres. De færreste eksperter på EØS-rett vil være enig med Utgård i at man ikke kan ta med ytelsen fra en skade som er påført i Norge ut av landet. Likevel er det fremdeles rettslig uavklart om Norge har rett til å kreve meldeplikt eller stille søknadskrav for at trygdemottakere kan oppholde seg i utlandet. Uansett viser den juridiske diskusjonen som har oppstått i kjølvannet av Utgårds notat, at dette rettslig sett er et komplisert område.

• Det er ventet at det offentlige nedsatte granskingsutvalget, ledet av jussprofessor Finn Arnesen, om ikke så lenge vil komme med en juridisk vurdering av de uavklarte rettslige spørsmålene. Først når dette til slutt blir prøvet rettslig i domstolene, vil vi få en endelig avklaring av hvor stort omfanget av Nav-skandalen egentlig er.