Onsdag 26. februar 2020 Innenriks

n Kjersti Toppe (Sp) vil ikke fjerne abortnemndene • Frp vil diskutere endringer, men ikke nå

Holder fast ved nemndene

SKEPTISK: Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er skeptisk til å fjerne nemndsystemet fra abortloven. Dermed må kreftene i de andre rødgrønne partiene som ønsker endring, se til Frp. Her er Toppe foran Stortinget i januar 2019. FOTO: FARTEIN RUDJORD

IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.

ABORT

Fjern nemndene, ikke abortkriteriene. Slik kan man oppsummere utspillet til tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius i Klassekampen fredag.

I dag er det selvbestemt abort fram til uke tolv. Etter det må kvinnen søke en abortnemnd om seinabort. Nemnda fatter vedtak i samråd med kvinnen etter en rekke kriterier nedfelt i abortlovens paragraf 2a til e.

Bruzelius var selv med på å skrive abortloven på 1970-tallet. Nå foreslår hun å fjerne de paragrafene i loven som omhandler nemndsystemet og la det være opp til kvinnen og hennes fastlege å avgjøre om lovens bokstav er oppfylt. Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe synes forslaget er ulogisk:

– Hvis det er så viktig at kvinnen vet best, trenger vi heller ikke paragraf 2c, sier hun.

Toppe viser til den mest omdiskuterte paragrafen, den som gir abort ved alvorlig sykdom hos fosteret. Av motstandere kalt «downsparagrafen».

– Mener du at en abortsøkende kvinne ikke kan tolke loven?

– Det blir i alle fall en pussig måte å praktisere et lovverk på, sier Toppe.

Hun hevder det samme ville vært uhørt på andre lovområder, for eksempel i trafikken:

– Hvis det er opp til hver enkelt å bestemme om loven er oppfylt eller ikke, er det ingen vits i å ha loven, mener jeg.

Abortnemnder:

• Seinabort, altså abort etter uke tolv, innvilges i dag av ei nemnd dersom svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet vil føre til en urimelig belastning på kvinnens helse, livssituasjon eller hvis det er stor fare for alvorlig sykdom hos barnet. Om kvinnen har blitt voldtatt, er sinnslidende eller sterkt utviklingshemmet, kan en også få seinabortere.

• En av forfatterne av abortloven, Karin Bruzelius, foreslo i Klassekampen 21. februar at kvinner som ønsker seinabort kan avgjøre sammen med en lege om kriteriene er innfridd.

Kilde: Lovdata

Abortlov i spill

«Abort er kvinnens valg – fjern nemndene!» blir hovedparolen i 8. mars-toget i Oslo i år.

Senterpartiet vil ikke rokke ved nemndene. Toppe mener det vil være uklokt å åpne for store endringer i abortloven, som hun mener «forener ulike syn på en god måte». Dersom man åpner for endringer, kan det slå tilbake på kvinnen, advarer hun:

– Hvis du rokker ved abortloven, kan du få mer motstand enn det jeg signaliserer, og det er vi heller ikke tjent med, sier hun.

Men med innstrammingen i muligheten for fosterreduksjon, er abortloven allerede åpnet for endringer. Det mener Kari Elisabeth Kaski, Marthe Hammer og Ingvild Reymert. De tre sitter i SVs programkomité og varslet i Klassekampen 11. januar at de vil jobbe for å fjerne nemndene og utvide grensa for selvbestemmelse.

Siden Sp lukker døra, er det Frp de må gå til om det skal være mulig å endre loven i retning av mer selvbestemmelse.

Partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier til Klassekampen at Frp er villige til å diskutere økende grad av selvbestemmelse for kvinner. Samtidig ser hun det ikke som realistisk at det blir flertall for en endring i denne stortingsperioden.

– Det er ikke naturlig for oss å ta noen debatt om dette siden vi stiller våre representanter fritt i samvittighetsspørsmål, sier Bruun-Pedersen på spørsmål om fjerning av nemndene vil bli et tema på Frps landsmøte.

Vil ha alternativ til nemnd

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol derimot har varslet at nemndene blir tema på Aps landsmøte. Et forslag om selvbestemmelse fram til uke 18 ble nedstemt på Aps landsmøte i fjor. Som et kompromiss vedtok landsmøtet å utrede et alternativ til nemndene innenfor dagens lov.

I den sammenhengen mener Kjerkol innspillet til Bruzelius er veldig interessant:

– Dette er et veldig godt alternativ til nemndene.

– Det er helt i tråd med det å avskaffe abortnemndene og opprettholde selvbestemmelse fram til uke 18, sier Kjerkol med henvisning til når hun synes grensa for selvbestemmelse i samråd med lege bør gå.

– Forslaget fra Bruzelius viser hvordan en slik selvbestemmelse kan foregå, sier hun.

SV har programfestet at de vil fjerne nemndene, men har ikke noen politikk på eventuelle alternativer. Det er en prosess de skal i gang med i forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram. Også Kari Elisabeth Kaski i SV mener forslaget fra Bruzelius viser hvordan selvbestemmelse etter uke tolv kan foregå.

– Jeg synes det er et veldig godt forslag og veldig bra at vi får det opp på bordet.

– Dere vil fjerne nemndene, men ønsker dere å beholde paragraf 2c og de kriteriene som seinabort innvilges etter i dag?

– Jeg kan ikke svare for hele partiet. Men personlig synes jeg det er gode kriterier, sier Kaski.

aseb@klassekampen.no