Onsdag 4. mars 2020 Lederen

Årelating

• Regjeringen vil opprettholde dagens tingretter, men fratar dem selvstendigheten. Antallet rettskretser reduseres fra 60 til 22. Det betyr at de lokale tingrettene ikke lenger har en egen sorenskriver. To av tre sorenskrivere forsvinner. I Østfold skal for eksempel tingrettene i Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad legges under en felles ledelse. På Helgeland blir Rana, Alstadhaug og Brønnøy tingrett slått sammen. I dag er det stedlig ledelse i hver av tingrettene med egen sorenskriver. Ole Gustav Narud i Lokalsamfunnsforeningen har i Nationen påpekt at dette vil føre til at færre saker blir ført i tingrettene som ligger lengst unna «hovedkontoret». Juristene vil i økende grad bosette seg der den felles ledelsen er lokalisert. Advokatfirmaer vil følge etter. I stedet for lokal myndighetsutøvelse vil det bli vanlig å kjøre ut fra «hovedkontoret» til de lokale tingrettene for å opprettholde en ferniss av lokal tilstedeværelse. Emilie Enger Mehl (Sp), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, sier til NTB at færre soren­skrivere også vil føre til at de blir mer bundet opp av administrative oppgaver. De får mindre tid i retten. Å fjerne sorenskriveren fra tingrettene vil bety at institusjonen, det rettsfaglige miljøet, blir svekket. Makta vil flyttes oppover i systemet til Domstolsadministrasjonen.

• De lokale tingrettene er en viktig del av den norske samfunnsveven. Det finmaskede nettet av tingretter gir byer og tettsteder en viktig rolle i den offentlige myndighetsutøvelsen. Det bidrar også til et variert arbeidsliv over hele landet. Når regjeringen nå vil frata tingrettene en stedlig ledelse, vil det i neste omgang følges opp av krav om nedlegging. Det vil argumenteres med at utgiftene til vedlikehold, reingjøring og husleie blir for store. Norge trenger ikke ytterligere sentralisering, men en styrking og videreutvikling av offentlige funksjoner, tjenester og arbeidsplasser – ikke bare i de største byene, men også i mindre og mellomstore byer. Regjeringens forslag om å fjerne den stedlige ledelsen, sorenskriverne, ved to av tre av tingrettene, vil svekke deres uavhengige rolle og invitere til langsom årelating.