Fredag 6. mars 2020 Lederen

Nytt inntak

• Oslos videregående skoler er i dag sterkt segregerte. Noen skoler har så godt som bare skoleflinke elever, mens andre skoler knapt har slike elever i det hele tatt. Ettersom skolesvake elever oftere slutter før fullført skoleløp, har skolene de går på, også fått mindre penger enn andre. Situasjonen er et resultat av ordningen med karakterbasert opptak, som av det gamle Høyre-styrte byrådet ble kalt fritt skolevalg. Ordningen overlater i praksis ansvaret for fordeling til den enkelte elev, mens politikerne ikke har særlige manøvreringsmuligheter dersom de ønsker å gjøre noe med problemene ordningen skaper.

• Siden 1982 er inntakssystemet i videregående skole i Oslo endret sju ganger, og stort sett har den vekslet mellom å styres av geografi og karakterer, avhengig av om høyre- eller venstresida har hatt byrådsmakta. Det rødgrønne byrådet ønsker å gjøre noe med inntaksordningen, men uten å gå rett tilbake til geografiske inntaksmodeller. Derfor har byrådet fått utarbeidet nyvinningen KOU, som skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kalte rapporten fra Inntaksutvalget da den ble lagt fram onsdag denne uka. KOU spiller på at rapporten er en kommunal versjon av en norsk offentlig utredning, kjent som NOU. Målet er å få utredet ordninger som ivaretar noe valgfrihet og samtidig stanser segregeringen.

• Utvalget anbefaler to modeller: modifisert karakteropptak, hvor rangering av karakterer dempes noe, og progresjonsbasert opptak, hvor elevers framgang i ungdomsskolen legges til grunn. Flertallet i utvalget ønsker den siste. Nå skal rapporten ut på høring. Det er positivt at byrådet tar grep for å stanse delingen i A- og B-skoler, og at det forsøker å utvikle ny politikk på området. Forhåpentligvis kan etableringen av en mellommodell stanse ping-pong-endringer ved byrådsskifter. Men byrådet bør ikke vie seg fullstendig til utvalgets forslag, som framstår byråkratiske og omstendelige. Segregeringen i hovedstaden løses uansett ikke av skoleinntak alene, og det er viktig også å se på andre tiltak, som fordeling av attraktive linjer og ekstra midler til skoler som sliter.