Fredag 20. mars 2020 Lederen

Krisefullmakt

• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget. Krisefullmaktsloven har mange likheter med en mer generell kriselov regjeringen sendte ut på høring i fjor. Begge åpner for vidtgående inngripen i nesten alle samfunnsfelt, selv om lovforslaget Stortinget skal vurdere nå, er begrenset til å gjelde covid-19-utbruddet. Men der forslaget i høst begrenset seg til samfunnskritiske funksjoner, omfatter krise­fullmaktsloven hele samfunnet.

• Nå ber regjeringen om lov til å «begrense forstyrrelser i normale samfunnsfunksjoner og avhjelpe negative konsekvenser av covid-19-utbruddet for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig». Loven er altså svært omseggripende, og det nye er at den åpner for så vide fullmakter i fredstid. Regjeringen har allerede stort handlingsrom i krig gjennom beredskapslovgivningen og i en pandemi gjennom smittevernloven og helseberedskapsloven. I en nasjonal krise er det forståelig at utøvende myndighet ønsker utvidet handlingsrom for å håndtere en uoversiktlig og skiftende situasjon. Det er likevel grunn til å advare mot å haste gjennom en slik lov midt i en krise.

• Så vidt vi kan se, gir Stortinget regjeringen støtte i arbeidet med koronakrisa, men også nødvendig motstand. Slik blir åpenhet sikret og demokratiet ivaretatt. Erna Solberg begrunner loven med at situasjonen krevet at vi må ha tillit. Men tillit oppnås sjelden med en formanende pekefinger, men med åpenhet om avveininger og beslutninger. Regjeringens sikkerhetsventil er et minstekrav om én tredels flertall i Stortinget for å oppheve kriseforskriftene. Men det kan også mobilisere mindretallet til politiske opprør regjeringen kunne vært foruten med ordinær stortingsbehandling. Loven er ment å gjelde i seks måneder og i alle samfunnsfelt. Om loven vedtas, er det all grunn til å innskrenke både tid og virkeområde betraktelig.