Mandag 23. mars 2020 Lederen

Kriseenighet

• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel handle om å sikre utbetalinger fra Nav, mobilisere tilgjengelig arbeidskraft eller rekvirere skip i en krisesituasjon. Stortinget erkjenner behovet for ekstraordinære fullmakter, men har samtidig klart å ramme dette inn slik at de folkevalgte fortsatt har kontrollen. Komiteens hovedgrep er å basere loven på det motsatte prinsippet av det regjeringen foreslo. I stedet for en generell fullmaktslov begrenses loven til å gjelde 62 spesifiserte lover, i tillegg til at den åpner for å fravike EØS-rett. I alle spørsmål som berører arbeidslivet, må partene involveres. Koronalovens varighet begrenses til én måned i første omgang, og den kan heller ikke brukes for å skape presedens for framtidige fullmaktslover.

• Et svært viktig prinsipp som knesettes, er at loven bare skal komme til anvendelse når det er umulig å gjennomføre normal saksbehandling i Stortinget. Når loven tas i bruk, skal Stortinget umiddelbart orienteres med en skriftlig begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig med en ordinær lovbehandling. Hvis en tredel av de folkevalgte ikke støtter forskriften, faller den. Denne sikkerhetsmekanismen blir dermed reell og skal gjelde også når Stortinget ikke kan samles. Politisk omstridte forslag skal ikke gjennomføres på basis av denne loven, men behandles i Stortinget på vanlig måte.

• Da forslaget ble lagt fram lørdag, fikk Ap-leder og saksordfører Jonas Gahr Støre ros fra mange hold for å ha loset loven gjennom. Spesielt imponerende var det at det ble enstemmighet i Stortinget. En viktig grunn til enigheten var at alle partiene var trukket med i forhandlingene. I sluttspurten bidro også representantene fra regjeringspartiene til resultatet. Det som først lå an til å bli en svekkelse av Stortingets makt til fordel for regjeringen, ble i stedet en manifestasjon av de folkevalgtes betydning. Også i krisetider ligger makta i Stortinget.