Onsdag 29. april 2020 Lederen

Fiskeslakt

• Undersøkelsen av kvotesystemet i kyst- og havfisket som Riksrevisjonen presenterte i går, er skremmende lesning. Rapporten dokumenterer at fiskeripolitikkens mål om å fremme sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, har blitt effektivt undergravd av myndighetenes egen politikk de siste 15 årene. Aktører i fiskeflåten og deres interesseorganisasjoner har i mange tilfeller vært pådrivere for disse endringene i regelverket, og de har raskt tilpasset seg dem.

• I praksis har hensynet til arbeidsplasser og bosetting på kysten måttet vike for kravet om rasjonalisering og økt lønnsomhet for de største aktørene. Eierskapet til fartøy med kvoter er samlet på færre hender enn før, og de eies i mindre grad av aktive fiskere. Det har blitt færre og større fartøyer, og kvotene er ikke lenger knyttet til båten. De største selskapene i torsketrål eide for 15 år siden 25 prosent av den totale kvoten – i dag kontrollerer de 80 prosent. Det er også åpnet for kjøp og salg av kvoter og kvotehopping. Kvotene kan benyttes av andre fartøy og gå på rundgang mellom dem, selv om kvotehopping er en omgåelse av intensjonene i reglene. Dette systemet fører også til økte priser. Prisøkningen på kvoter er størst i fartøygrupper under 11 meter, som er den gruppa unge fiskere først kjøper seg inn i. I 2010 ble det også innført en ordning med samfiske i kystflåten, som gjør at et fartøy kan fiske hele eller deler av kvoten som tilhører et annet fartøy. Samfiskeordningen har ført til at nesten 250 av 1100 fartøy under 11 meter ikke lenger er i bruk som fiskebåter.

• Fra Stortingets talerstol sies det at fiskeressursene er et kollektivt gode som skal bidra til sysselsetting og bosetting i Kyst-Norge. I virkeligheten legges premissene for fiskeripolitikken av de største aktørene i bransjen. Eierskapet samles på stadig færre hender, mens fisken føres vekk fra kysten og sendes til utlandet for videreforedling. Dobbeltkommunikasjonen er total, og systemet gir de samme svarene uavhengig av om fiskeri­ministeren kommer fra Ap, Høyre eller Frp. Det skulle jo vært motsatt, men her logrer halen med hunden.