Onsdag 13. mai 2020 Politikk

Industrien som skal bygge framtidas grønne arbeidsplasser, frykter nedleggelse:

Ser industridøden i hvitøyet

MØRKE SKYER I HORISONTEN: Arbeiderne på Kværner Verdal frykter manglende handlekraft fra regjeringen betyr at verftet må stenge portene for godt. Fra venstre: Kenneth Hernes, Stian Sagvold og Stål Knoff Johansen.

SKUFFA: Dommen fra arbeiderne på Kværner Verdal er klar. Regjeringens industripakke kommer ikke til å redde portene fra å stenge.

industri

– Det regjeringen kommer med nå er ikke nok til å få leverandørindustrien gjennom krisa, sier Ståle Knoff Johansen, klubbleder for Fellesforbundet på Kværner Verdal. Han hamrer poengene inn:

– Regjeringens mangel på politisk vilje styrer oss mot industridød.

Johansen er sjukemeldt og går med fatle etter en stygg snekkerulykke på fritida. Han har like fullt tatt turen på jobb, for å diskutere krisepakka som kom samtidig med revidert statsbudsjett. Klassekampen møter ham og kollegene Stian Sagvold og Kenneth Hernes utafor porten til verftet som siden 1969 har vært hjørnesteinsbedrift i Verdal.

Verftet har spesialisert seg på produksjon av teknisk avanserte stålkonstruksjoner. Før koronakrisa var over tusen arbeidere i gang med å bygge moduler og understell til oljeinstallasjoner, men krisa har truffet hardt. Dørene til flere av de store verkstedhallene er lukket, og mange av heisekranene står stille.

Raskt fall i oljeprisen har gjort at oppdragsgivere avlyser eller venter med å sette i gang framtidige prosjekter. Nær 300 innleide arbeidere fra Øst-Europa er blitt sendt hjem og 160 av de 700 fast ansatte ved verftet er permittert på ubestemt tid. Flesteparten har fortsatt jobb, men fra sommeren 2021 er ordrebøkene tomme og alle ansatte vil stå uten arbeid.

Tiltak for oljenæring:

• 30. april varslet statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) omfattende skattetiltak for oljenæringen. Pakka ble endelig lagt fram i går, sammen med revidert nasjonalbudsjett.

• Regjeringen foreslår en midlertidig skatteendring som totalt gir 100 milliarder kroner i skatteutsettinger for 2020–2021. Samtidig inneholder pakka en reduksjon av «friinntekten», som gjør at fordelen spises opp. Bransjen, NHO og LO har reagert, og frykter nedleggelser.

• Olje- og gassnæringen har selv ønsket seg en endring som vil gir aktørene hele skattefradraget det året man foretar investeringen, i stedet for over flere år som i dag. De hevder forslaget er skattenøytralt, som betyr at staten får samme mengde skatt til slutt.

Trenger krisehjelp

Skal ordrebøkene fylles, må oppdragsgiverne være trygge på at prosjektene de setter i gang ikke blir tapssluk. LO, NHO og bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass har samlet seg bak et felles forslag om midlertidige endringer i skatteregimet for olje- og gassindustrien.

Men i revidert statsbudsjett har regjeringen valgt å ignorere bransjen. De innfører heller sin egen kriseløsning, som gir bedre likviditet på kort sikt, men også fjerner bransjens friinntekt på 5,2 prosent i garantert skattefradrag over fire år.

Aker-konsernet, som eier Kværner Verdal, har prognoser som viser at regjeringens modell ikke vil ha noen effekt på etterspørselen til leverandørindustrien.

– Virkeligheten er at hvis vi får en lang periode uten jobb fra 2021, så er det bare en ting som skjer med denne typen produksjon. Da blir vi nedlagt, sier Johansen.

Kværner Verdal er ikke alene om å være truet. Bare i Aker-konsernet er det anslått at 11.000 arbeidsplasser kan gå tapt på grunn av krisa.

Frykter for grønt skifte

Kværner Verdal har stort sett hatt hendene fulle med oppdrag for olje- og gassindustrien, men Johansen mener en nedleggelse vil være en katastrofe for Norges mulighet til å omstille seg til grønn industri.

– Framtidas grønne industri må, og skal, bygges på skuldrene til dagens industri, Det er alvorlig at mange politikere ikke forstår det, sier Johansen. Han forteller at Kværner allerede har hatt et prosjekt med utbygging av havvindmøller, og jobber for å orientere drifta mot storskala grønne industriprosjekter de neste årene.

– Men det skjer ikke om vi har blitt lagt ned. Uten oss blir det ingen grønn industrireising, sier Sagvold, som fungerer som klubbleder mens Johansen er sjukemeldt.

Vant med tøffe tak

Industriarbeiderne på Kværner har vært med på dårlige tider og tynne ordrebøker før. Hernes forteller at han har blitt sagt opp to ganger siden slutten av 1990-tallet grunnet liten etterspørsel. Sånn er livet i leverandørindustrien, men denne gangen frykter Johansen at portene vil stenge for godt.

– Si at det blir et par år med ordretørke. Kan dere ikke bare åpne portene igjen når neste store havvindkontrakt kommer?

– Nei, det er ikke sånn det fungerer. Hvis folk mister jobben her igjen, så vil mange finne seg annet å gjøre, og kompetansen som er bygd opp vil forsvinne. Vårt fortrinn foran lavkostlandene som pøser på med billig arbeidskraft er høy kompetanse og godt samarbeid fra bånn til topp i produksjonen. Det kan du ikke bygge opp over natta, sier Johansen.

Regjeringens krisepakka ble en skuffelse, men klubben på Kværner har ingen planer om å akseptere nederlaget. De forventer at opposisjonen rydder opp der regjeringen har feilet.

– Nå må det bli omkamp i Stortinget. Industriens stemme skal bli hørt. Vi har planene klare for aksjoner, sier Sagvold.

Lokalsamfunn på dunken

– Det er kjempeviktig at krisepakka blir bedre under forhandlingene i Stortinget. Slik den ser ut nå vil det kunne få skadelige ringvirkninger for hele regionen, sier Pål Sverre Fikse, (Sp) ordfører i Verdal.

Han påpeker at industridød på Kværner vil få konsekvenser langt utafor fabrikkportene. Verftet gir jobb til underleverandører i en rekke kommuner rundt Verdal. De jobbene som igjen gir liv til jobber i butikker, næringsliv, kafeer, skoler og barnehager.

Ordføreren forteller at han er i dialog med lokalsamfunn langs hele kysten som er i samme situasjon.

– Regjeringen setter titusenvis av arbeidsplasser som er avhengig av industrien i spill. Opposisjonen må ta ansvar å ordne opp, sier Fikse.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

14 mrd. til staten

Krisepakke

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la tysdag fram dei mellombelse skatteendringane som er krisepakka til oljenæringa. Det var i alle hovudsak det same som regjeringa presenterte 30. april.

Få alle frådrag året investeringa vert gjort.

Kutte friinntekta frå 20,8 til 10 prosent.

Frist ved utgangen av 2021.

Oljeselskapa får altså trekkje frå alle utgiftene til investeringar første året og ikkje fordelt over seks år som no.

No får selskapa føre friinntekta på toppen av investeringskostnadane på 5,2 prosent over fire år.

Med endringa får dei føre all friinntekt første året, men den totale delen vert kutta til 10 prosent.

Ei samla næring med både arbeidsgjevarar og arbeidstakarar leverte framlegg om fire punkt. Regjeringa har kome dei i møte på noko, men ikkje anna.

Å få frådraga første året, er som næringa sjølv bad om, medan kuttet i friinntekta er ikkje.

Finansdepartementet reknar dei totale skatteutsetjingane til om lag 100 milliardar kroner for 2020 og 2021. Departementet meiner også at staten vil tene om lag 14 milliardar kroner.

«Over tid anslås det at forslaget vil øke provenyet med om lag 14 milliarder kroner, målt som nåverdi med risikofri rente», skriv dei i proposisjonen til Stortinget.

For å dra nytte av skatteutsetjinga må ein ha levert inn Plan for utbygging og drift (PUD) før utgangen av 2021.

Det er kortare enn framlegget frå næringa sjølv, som ville ha frist til utgangen av 2022.

«Det har lenge vært ventet at investeringene på norsk sokkel vil gå ned, men vi må unngå at fallet blir for brått og for dypt. Vi har hatt en god dialog med bransjen rundt dette. Regjeringens forslag er ikke det samme som næringens forslag, men vil bedre selskapenes likviditet og gi selskapene økte muligheter til å gjennomføre planlagte prosjekter,» uttalte finansministeren i ei pressemelding tysdag.

martina@klassekampen.no

MYE Å PRATE OM: Regjeringens krisepakke for industrien ble en skuffelse. Fellesforbundet på Kværner Verdal planlegger aksjoner for å sørge for omkamp på Stortinget.